Política de privacitat

1. Informació bàsica de RGPD

Informació bàsica de RGPD

Responsable

CECOT (direcció domicili social - C / Sant Pau, 6, 08221 Terrassa BARCELONA) (CIF - G58195686) degudament inscrita al registre de l'Oficina Pública de Dipòsit d'estatuts d'associacions sindicals i empresarials de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 967900043

Finalitat del tractament

El tractament de dades es porta a terme per a l'adequada gestió del servei per part de CECOT així com per enviar comunicacions als usuaris sobre novetats del servei. 

Legitimació del tractament

Interès legítim del responsable en gestionar de forma eficaç i eficient el servei ofert, oferint al seu torn, una òptima satisfacció als usuaris. Així com en el cas d'enviament de comunicacions, el seu propi consentiment prestat de forma, lliure, específica, inequívoca i informada.

Destinataris de cessions o transferències

CECOT no cedirà dades personals a tercers ni realitzarà cap transferència internacional dels mateixos.

Drets

Drets Els interessats podran exercir els següents drets davant el responsable: Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, supressió

2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CECOT

Dir. Postal: C / Sant Pau, 6, 08221 Terrassa BARCELONA)

Telèfon: 937 36 11 00

Correu electrònic: info@cecot.org

3. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

CECOT de demanar les seves dades de registre per gestionar els diferents processos de redempció de descomptes realitzats a través d'aquest servei així com per atendre les seves sol·licituds.

CECOT tractarà les seves dades de navegació generats a partir de la seva activitat a la plataforma PartnerShop de CECOT, per poder comprovar la procedència de l'aplicació dels descomptes als que decideixi accedir. Així com també les dades relatives a les compres realitzades i als interessos mostrats per vostè per poder oferir informació periòdica i personalitzada sobre productes i serveis relatius a la pròpia plataforma que puguin resultar-los d'interès. Aquestes dades podran ser relatius a: geolocalització dels usuaris, tipus i detall de les compres dutes a terme i dades de navegació.

D'altra banda, CECOT tractarà les seves dades perquè pugui rebre comunicacions relatives a productes o serveis continguts en aquesta plataforma, mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Mitjançant la marcació de la casella corresponent en el registre a la plataforma, vostè consentirà de forma expressa, lliure, específica i inequívoca el tractament de les seves dades personals per a aquesta finalitat, així mateix vostè podrà revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, com també exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió o portabilitat, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada en C / Sant Pau, 6, 08221 Terrassa BARCELONA o bé enviant un correu electrònic a aquests efectes a la següent adreça: RGPD@cecot.org.

4. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

CECOT conservarà les seves dades personals mentre no ens sol·liciti la seva supressió o si no, fins que l'entitat promotora del servei, a la qual vostè pertany, decideixi deixar de mantenir operatiu el servei. En aquest cas, un cop finalitzat aquest, les seves dades seran suprimits.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de dades personals necessàries per a donar-se d'alta al servei es basa en la relació jurídica existent amb CECOT a gestionar de forma eficaç i eficient el servei ofert, donant-li al seu torn, una òptima satisfacció com a usuari del mateix.

Per al tractament de dades relatives a l'enviament de comunicacions de serveis relatives a productes o serveis continguts en aquesta plataforma la legitimació es basa en el consentiment atorgat per vostè de forma lliure, específica, informada, i inequívoca per a aquest fi.

En la ponderació d'interessos entre els seus drets com a usuari i la relació jurídica existent amb CECOT per al tractament de dades personals. CECOT sempre prioritza els drets de l'usuari, per això minimitza al màxim les dades sotmeses a tractament, seleccionant únicament les dades imprescindibles que permetin mantenir un equilibri entre la gestió de forma eficaç i eficient del servei i l'optimització del seu model de negoci. Per a això caldrà ajustar amb prioritat a qualsevol petició o suggeriment que formulin els interessats en nom de protegir al màxim les seves dades.

6. A qui es comunicaran les seves dades?

CECOT no comunicarà ni cedirà cap de les seves dades a tercers.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol usuari que ens faciliti les seves dades, com a part interessada pot exercir quan ho consideri oportú, els drets que a continuació es detallen.

S'ha de tenir en compte que, l'exercici de determinats drets per la seva banda, pot comportar implícitament la impossibilitat que CECOT pugui mantenir actiu el servei de què gaudeix en l'actualitat, com a conseqüència de la nostra obligació de compliment incondicional de la seva pròpia petició.

Dret d'Accés: Vostè té dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació: les finalitats del tractament; les categories de dades personals de què es tracti; si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini; l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a vostè, o a oposar-se a aquest tractament; el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control; quan les dades personals no s'hagin obtingut directament de vostè, qualsevol informació disponible sobre el seu origen; l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.

CECOT facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per vostè un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan el vostè presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i llevat que demani que se li faciliti d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.

Dret a la limitació del tractament: Vostè té dret a obtenir de CECOT la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents: que vostè impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud dels mateixos; el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; CECOT ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat, aquestes dades només podran ser objecte de tractament per part de CECOT, a excepció de la seva conservació: amb el seu consentiment o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat Estat membre.

Dret de Rectificació: Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda per part de CECOT la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, vostè té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Dret de Portabilitat: Vostè té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual se'ls hagi facilitat, quan: el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat anterior vostè té dret que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Dret d'oposició: Vostè té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que les dades personals que li concerneixen siguin objecte d'un tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits per CECOT o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els seus interessos o els drets i llibertats fonamentals que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l'interessat sigui un nen. CECOT deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió: Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda de la supressió de les dades personals que li concerneixin, CECOT estarà obligada a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les circumstàncies següents: les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera; vostè s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o vostè s'oposi al tractament quan el tractament de dades personals tingui per objecte la mercadotècnia directa; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al responsable del tractament. El present dret no es podrà fer quan el tractament sigui necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.